Be

Be

  • Sasson Sarooei – Composer, Arranger, Keyboards
  • Farzad Azad – Guitar
  • Negin Sarooei – Spoken Word
  • Mehdi Raeeszadeh – Spoken Word
  • Siamack Bahreini – Artwork